ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย  ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2471 โดยทำการแยกออกจากโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม  รับเฉพาะนักเรียนหญิง  ได้ใช้ศาลาวัดกลางมาลัยเป็นสถานที่เรียน  เรียกชื่อว่าโรงเรียนโนนศิลา(หญิง) มีนักเรียนทั้งสิ้น  156  คน  มีนายสอน  เสนาขันธ์  เป็นครูใหญ่  ดำรงตำแหน่งด้วยเงินพลี  มีครูประจำการอีก  2  คน  คือ  นางทุเรียน  ประเสริฐ และนางสาวสินทร ศุภสังข์ 
          พ.ศ. 2495  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่อีกครั้ง  เป็น โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย  จนถึงปัจจุบัน    พ.ศ. 2510  ทางราชการได้ทำการก่อสร้างเขื่อนลำปาว  โรงเรียนอยู่ในเขตน้ำท่วมจึงได้รับค่ารื้อถอนและขนย้ายมาปลูกสร้างใหม่  ที่เชิงเขาภูสิงห์ทางทิศตะวันตก  สร้างอาคารใหม่  ใช้งบประมาณ  300,000  บาท  และได้โอนโรงเรียนและขึ้นอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย
          พ.ศ. 2519    โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุน สูง  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  240,000  บาท  และได้ต่อเติมชั้นล่างในเวลาต่อมา  ใช้งบ  140,000  บาท
          พ.ศ. 2521   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ ซึ่งต่อมาใช้เป็นโรงอาหาร  งบประมาณ  70,000  บาท
พ.ศ. 2531   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช.203/26  ใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง  300,000  บาท  และในปีเดียวกันนี้ คณะครูในโรงเรียนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เป็นค่าต่อน้ำประปาเข้าโรงเรียนด้วย  งบ  7,000  บาท
             พ.ศ. 2553   โรงเรียนได้รับงบค่าก่อสร้างอาคาร  แบบ  สปช 105/29 (ปรับปรุง ) งบประมาณ   
2,473,000  บาท
          พ.ศ. 2560    โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอล  แบบ ฟ.1 งบประมาณ  840,000  บาท
          พ.ศ. 2561   โรงเรียนได้รับงบค่าก่อสร้างอาคาร  แบบ  สปช 105/29 (ปรับปรุง ) งบประมาณ   
3.945,000  บาท
          ปัจจุบัน โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย  มีอาคารเรียน  4 หลัง  ใช้เป็นห้องเรียน  14  ห้อง และมีห้องพิเศษ  อื่น ๆ   เช่น  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์  ที่เหลือจัดเป็นห้องอื่น ๆ อีก  7  ห้อง  มีส้วม  4 หลัง  18  ที่นั่ง 
          โรงเรียนได้เปิดทำการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เปิดรับนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน  จำนวน 4  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ 2,3,8,9 และหมู่ที่  1,4 บางส่วน ในเขตเทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โรงเรียนตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอ  2  กิโลเมตร  การคมนาคม ไป – มา สะดวก  มีถนนลาดยางเชื่อมไปถึงตัวจังหวัด  ประมาณ  35  กิโลเมตร