วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ภายในปี พ.ศ. 2564  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย จัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชา  บนพื้นฐานของความเป็นไทย