ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ตารางจำแนกจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ชาย หญิง รวมแต่ละห้อง จำนวนห้อง
อนุบาล 2 10 18 28 1
อนุบาล 3 24 14 38 2
รวมอนุบาล 34 32 66 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 12 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 22 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 12 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 15 33 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 16 30 2
รวมประถมศึกษา 93 84 177 11
รวมนักเรียนทั้สิ้น 127 116 243 14