คณะผู้บริหาร

นายนิคม ชากัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรุ่งฤดี โชติวิเชียร
รักษาการในตำแหน่ง/หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายชาติชาย สมบัติเพิ่ม
รักษาการในตำแหน่ง/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางจันทร์เพ็ญ บุญบรรจง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวัฒนา ขูรูรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางกุลธิดา ศรีมามาศ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ