ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563
         โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือวิสามัญ เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย   สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี   มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือ  และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,15:23   อ่าน 54 ครั้ง