ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการ "ยิ้มละไมไปด้วยกัน" เพศวิถีศึกษา
          โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยดำเนินการตามโครงการ ยิ้มละไมไปด้วยกัน ปีการศึกษา 2563 ตามกฎกระทรวง การกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินงานของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยได้เล็งเห็นความสำคัญในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในโรงเรียน จึงได้จัดโครงการ ยิ้มละไมไปด้วยกันขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข ในวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 36 ครั้ง