ทำเนียบบุคลากร

นายนิคม ชากัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชาติชาย สมบัติเพิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรุ่งฤดี โชติวิเชียร
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ บุญบรรจง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางวัฒนา ขูรูรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางกุลธิดา ศรีมามาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอลิสาพร จันทะวัน
ครู คศ.1

นางสาวพรธีรา การเกษม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกิตติยา รมยปาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอารยา โมฆรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชุดา ขันธบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิดาภา ขูรูรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพนิต ปรีเลขา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวิมล สหขันธ์
ครูอัตราจ้าง

นายจารุวัฒน์ โคตนนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวันชัย จันทร์นวล
ช่างไฟฟ้า 2

นายเสกสิทธิ์ กองณรงค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2