คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวริศา ไซยทองศรี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภณัฐ นามศรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิณัญญา โยธะสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทิศา นิลภูม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเจษฎากร เนตรมุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรพงษ์ ไกรเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2